<!-- -->

 

Entertainment

Amit – To speak of the elite!